Bolsjevikrevolution i Petrograd 1917

PETROGRADS telegrambyrå
.

2017.11.30 För 100 år sedan genomfördes den ryska revolutionen. Den hade då föregåtts av en rad uppror och maktövertaganden sedan 1905. PETROGRADS telegrambyrå (Sankt Peterburg 1914-24) skickade den 7 november två telegram som Dagens Nyheter publicerade dagen därpå. Bolsjevikerna hade avsatt den provisoriska regeringen ”utan att utgjuta en droppe blod”.

Bolsjevikrevolution i Petrograd. Regeringen förklarad avsatt.

Petrograd i bolsjevikernas händer. Den nya regeringsmakten ämnar föreslå omedelbar vapenvila för inledande av fredsförhandlingar.

PETROGRAD, onsdag. (Sv. T.) Petrograds telegrambyrå meddelar kl. 9.50 e.m.:

Den gångna dagen har medfört vissa förändringar i den allmänna situationen i huvudstaden, där den maximalistiska rörelsen gjort nya, ganska ansenliga framsteg, fortfarande utan att framkalla några oordningar. Inemot kl. 5 e. m. offentliggjorde arbetare- och soldatrådets revolutionära militärkommitté en proklamation, vari meddelas att Petrograd är i dess händer, tack vare bistånd från garnisonen, som gjort det möjligt att genomföra statskuppen utan att utgjuta en droppe blod. Proklamationen förklarar att den nya regeringsmakten omedelbart skall föreslå en rättvis fred, överlämna jorden till bönderna och sammankalla den konstituerande församlingen.

PETROGRAD, onsdag. (Sv. T.) Petrograds telegrambyrå meddelar kl. 11.40 e. m.:

Ombud från tre i Petrograd förlagda kosackregementen har förklarat att de icke skola lyda provisoriska regeringen och icke skola gå emot arbetar- och soldatrådet, men att de äro redo att trygga den allmänna ordningen. På eftermiddagen höll Petrograds arbetare- och soldatråd ett extraordinarie sammanträde. Presidenten Trotsky förklarade att provisoriska regeringen icke längre existerar, att en del av ministrarna äro arresterade och republikens råd är upplöst. Lenin, som hälsades med långvarigt bifall, höll ett anförande, vari han framhöll demokratiens tre löpande frågor: För det första ett omedelbart slut på kriget, i vilket syfte den nya regeringsmakten bör föreslå de krigförande en vapenvila. För det andra ett överlämnande av jorden till bönderna. För det tredje reglerandet av den ekonomiska krisen. Församlingen antog därpå en resolution, som uttalade den önskan att nämnda frågor skola lösas så snart som möjligt. Vid slutet av sammanträdet upplästes en förklaring från representanterna för det minimalistiska socialdemokratiska partiet i arbetare- och soldatrådet av innehåll att partiet ogillar statskuppen och lämnar arbetar- och soldatrådet.

.