Brist på läkare där de bäst behövs

Sammanställning Jan Enqvist
.

2021.03.13 Följande nedan presenterade titlar, utöver den inledande, ingår i Merip 297:

Mac Skelton: The Long Shadow of Iraq’s Cancer Epidemic and COVID-19

Artikeln tar upp irakiernas respons på Covid-19 som bestämd av deras tidigare erfarenhet av myndigheters och politikers oförmåga att hantera den cancerepidemi som ägt rum i spåren av Gulf-kriget 1991, då USA använde bomber med utbränd uran, något som anförts som orsak till den epidemin. Att myndigheternas varit odugliga i att hantera cancerepidemin har minskat tilliten till deras agerande i Covidpandemin, och fått många att misstro och obstruera mot de mått och steg som vidtagits centralt för att förhindra smittspridning.

Skelton avlastar skulden för coronavirusets spridning och pandemins utbredning från folket i stort. Det är istället ”det oordnade och själviska styret från politiska partier som införts efter den USA-ledda invasionen” som ligger bakom den kontraeffektiva responsen. Artikeln belyser också diskussionen inom och utom Irak om möjligheten av fler krigsbetingade orsaker till cancerepidemin och den senkomna utvecklingen av epidemiologisk forskning i frågan.

Mac Skelton, Institute of Regional and International Studies (IRIS) vid American University of Iraq, Sulaimani och gästforskare vid London School of Economics Middle East Centre.

Nihal Kayali: Syrian Refugees Navigate Turkey’s Shifting Health Care Terrain

Turkiet hyser idag ett stort antal flyktingar från Syrien, både registrerade, med rätt till utbildning, till att arbeta och till vård inom det turkiska sjukvårdssystemet, och oregistrerade utan dessa rättigheter. En avsevärd del av flyktingsjukvården bedrivs genom de hälsovårdscentraler som Turkiet med stöd av EU-pengar satt upp och bemannat med syrisk personal.

Dock missar denna toppstyrda insats de oregistrerade syrier, som inte har rätt till turkisk sjukvård, och som är hänvisade till kliniker som drivs av syriska läkare vid sidan om denna, ofta en dyr affär för dessa flyktingar. Dessa klinikers existens ”har tillåtit [turkiska] staten att förvisa de oregistrerade flyktingarnas behov till en allt dyrare privat och prekärt informell domän”.

Nihal Kayali doktorerar i sociologi vid University of California, Los Angeles.

Jennifer Derr: Hepatitis C, COVID-19 and the Egyptian Regime’s Approach to Health Care

Den egyptiska folksjukdomshistorien börjar med uppdämningen av Nilen. Den företogs när Egypten fortfarande var brittisk koloni och under brittisk ledning. Avsikten var att skapa ett bevattningssystem som kunde hålla torkan stången när bomullsbuskarna behövde vatten som mest. Bomullsodlingen bidrog till parasitsjukdomen bilharzia, och när läkemedlet mot denna sjukdom gavs patienterna, spreds oavsiktligt hepatit C genom otillräckligt steriliserade sprutor.

Artikeln beskriver utvecklingen av egyptisk sjukvård i den epidemiska gulsotens spår, bland annat hur egyptiska staten lyckades sänka kostnaden för gulsotsbehandlingen, först genom aggressiv förhandling med läkemedlets amerikanska tillverkare, Gilead, därefter genom lokal tillverkning av medicinen i strid med internationell patenträtt. En månatlig behandling som i USA betingade 30 000 dollar kom att kosta 85.

Den auktoritära utvecklingen i Egypten gör avtryck i sjukvården på flera sätt. Ett är underförsörjningen av den allmänna sjukvården till förmån för grandiosa projekt – vidgning av Suezkanalen bland annat - och trakasserier mot de läkare som påtalar detta. Också militärapparatens starka involvering i civil ekonomi är ett hot mot en ändamålsenlig sjukvårdsapparat genom monopolanspråk på tillverkning av utrustning och mediciner.

Jennifer L. Derr är biträdande professor i historia vid Center for the Middle East and North Africa vid University of California, Santa Cruz, som hon grundat och leder.

Osama Tanous: The Dilemmas of Practicing Humanitarian Medicine in Gaza

När Israel inte släpper bomber över Gaza faller den direkt krigsrelaterade mortaliteten från första plats till trettiofemte, medan diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom övertar listans övre placeringar.

”Den fortgående israeliska belägringen och utarmningen av Gaza gör förebyggande, behandling och skötsel av dessa kroniska sjukdomar mycket svårare och förorsakar död och handikapp som kunde ha förhindrats”. Så beskriver Osama Tanous en sjukvård som i alltför hög utsträckning tvingas lita till otillräckliga och nyckfulla humanitära insatser.

Han karaktäriserar Gaza som ett permanent fängelse för 1,4 miljoner ättlingar till de palestinier som 1948 drevs bort från sina bostäder. Gazas total befolkning är 1,9. Sjukvårdsresurserna innanför de stängda gränserna kan inte mäta sig med dem utanför, det vill säga i Israel. Men huruvida införsel av resurser får ske, till exempel för större kirurgiska ingrepp, eller patienttransport ut från Gaza, avgörs av Israel. Med bland annat den effekten att spädbarnsdödligheten bland palestinska flyktingar är sju gånger högre än i Israel och fyra gånger högre än bland palestinier bosatta i Israel.

Osama Tanous är barnläkare och forskar om folkhälsa, Haifa.

Nuora Chalati: Illness as Metaphor and Reality in Syria

Artikeln tar upp hur Assadregimen återkommande använder en metafor i polemiken, repressionen och krigföringen: för regimen misshagliga personer, grupper eller organisationer liknas vid för människokroppen skadliga bakterier, virus eller cancerceller. Medan regimen, i tal och uttalanden från Bashar al-Assad och andra, liknas vid kroppens immunförsvar med uppgift att förinta skadliga mikrober.

De som i realiteten har möjlighet att ingripa när det föregivna immunförsvaret sviktar – sjukhusens läkare, sjuksköterskor – har emellertid i stor utsträckning varit offer för regimen. Bombning av sjukhus i av fienden kontrollerat område, förföljelse av läkare kritiska till regimen, sjukvårdspersonal på flykt och i exil är några orsaker till att sjukvården inte har ens de personalresurser som fordras för att ta emot coronapatienter, långt mindre den utrustning som kan rädda liv.

Noura Chalat doktorerar vid Freie Universität i Berlin och forskar vid Leibniz-Zentrum Moderner Orient.

Aula Abbara: COVID-19-Exposes-Weaknesses-in-Syrias-Fragmented-and-War-Torn-Health-System

”Covid-19-pandemin har tömt resurserna i sjukvårdssystemen i Europa och USA som inte är [krigs]drabbade, men i Syrien var systemet förstört redan före pandemin”. Aula Abbara, specialist i infektionssjukdomar vid Imperial College, London, citerar en läkarkollega som arbetar i oppositionsstyrda nordvästra Syrien. Beskrivningen gäller i lika mån de andra zonerna i det uppsplittrade Syrien, oavsett vilket styre som råder: turkiskt i ett gränsområde i norr, kurdiskt i nordost eller det syriska.

Artikeln ger en detaljrik bild av fragmenterad, otillräcklig och dyr sjukvård som dessutom inte når långt utanför de större städerna.

Aula Abbara är expert på infektionssjukdomar vid Imperial College, London och medordförande i påverkansgruppen Syria Public Health Network

 

.12